ࡱ F> _^a P0KSKS3[+?8|8\.G $ h >wk 0Qs:W0hg)P0jlz0wzfR0{hf:YQe;RmS 0QPN02020t^NNeYЏO [l7NS[ ,u :YNWWёLr0c̀T /fN^W^SONNvSyS00QǑNUONirvSU\ yN_WXTsX00TYэ(WWhv N gNy|^y N*gSǏ00QǑSO,g1\/fNy|^y bd0RR/fbN[lSON~~MRۏvvh00^dNNWWёLrv̀T [l eYЏQQKNW pbNt^Y)Y [lkpr gSW00Qs:W0hg)P0jlz0wzfR0{hf:YQe;RmS 2020t^NNeYЏO [l7TЏRXTS[ _5gёLr07g24e hg)PXd_,gJ\eYЏё027e Q NNё07g28e wzfR N>N:YA 07g30e jlz1R55y_mTlёLr08g4e {hf(Ws^a(g Nb`NLu00 _hg)PNh[l |^ wzfRNh[l R^ jlzNh[l ^ {hfRNh[lv 痦^ 0ُ*N V^ vQ[NSO|^yvQ8h/f^8^QYTv _NU\sN[ll3z0Nl0bdvT(00 8g-Ne [l^SO@\@\ _ZP[5uSvd0yY0R ǏS5t^ [lЏRXT]~_N20*NNLuQQ 24*NN2mQQ 172*NhQVQQ :NzbSOSU\!.sN[lv͑Rϑ0ُ!kNNeYЏO [l:Y_NWWёLrvc /f[lSON}:_bd0cRKYev~g f gvQN͑0SOd08nlI{/f͑p^@\vyv00 _NUOyvv^@\ NvW{Q/f,{NMOv0ُNt^ bN;NW{QT_ۏNNNYe~ Sb ؚ4ls^Ye~XTO _ۏؚ4ls^vSONMb0ُ!keYЏO _N5WWёLr vQ-NN*NSV1\/fbNvYe~ Mbk|Q R Nyf[v~ W@xSb__Nb[000Qs:W0>N͑~ mS [l^,{N\t^?QzNYOSOf[!hYe~NgQ\tV_w1999t^R0R[lS_>N͑Ye~ev`b_ NgQ\t Kb4Yl guQ _N N0RTvN :c@w%`v00NgQ\tN*NYe~XT `Ol gЏRXTv݋ `O4ls^Qؚ _Nl g(uv0@bNbMb`0RV^S bNN\ׂP[Ǐegُ7hW{Q00cQُ*N`lT S_eSO!hv[eޘX[N݋l1\ TaN00NgQ\tV:N>N͑/fbNV[vORyv (W[lُv݋ Yg`O`ZPz4xS >N͑^/fN*Nk}Yvyv0b gُ*N`l vQ[NN[_N gُy`lv gpNbsSTُy`l00NgQ\t ,{NeKbW{Q 0HQ^@\000Qs:W0SO!h~ mS Ndk Te 2002t^ [l(W TI{W^-NbzN/UNN*NSO]'Y ekb_bNNSO]:N4Y [lSOЏRf[!h0[l,{N\t^?QzNYOSOf[!h0[l4l N8nlЏRf[!h0[l\t~-N_:N;NSO ^SRp0^~~p0:SS^\SO!hTT~SO O~yvf[!hTRSU\vzbSOV~Q~~SO|00TёOeV~Q~;N؏/fbN,g0WׂP[vёW[TXb_v~vSO|0(W'YRW{Q,gWЏRXTvW@x N _ۏOyvSOTYNMbvׂP[ kYP{hf0wzfR/fOyvSOTYNMbׂP[ bNRNW{Qvُ*N~g00YN (W[l [UvzbSONMb Pg0~SO|]~b_b0\Q0Td0bQ0>N͑0e\I{yvЏRvbz W{QN'Yybؚ4ls^ЏRXT0vMR [lb g5*NV[~ؚ4ls^TYNMbW0W00QHe0.vX$Nagp YeNSOv^͑SU\0Qs:W0 NMRmS e N7pJS [lSOЏRf[!h yck_ N؏ g15R f[u]~ee0Weg0RYe[00Qt^~Ǐegُf[uNt^~0(Wُ/f~NHNyvf[uct0f[u(Wُ̑f[`NSRT~SR:c'Yv0~_N/f]U"kv 悯[/f gv0f[us(W[ev{tkNMRfؚHeNp000Qs:W0XYef[mS NHS5eS NHS/f3*N\evUST~ ZfON,/f[\ON0:NcؚЏRXTeS4ls^ [l\ЏRXTeSYef[~eQt^^8hSO| fnxЏRXTS[eSKmՋb~_{h0[lSOЏRf[!h!h1g f[v^͑/f[lNvZWcveT001gbN[eSYef[Nv؏/fk͑Ɖ (WSO!hvSO|̑b bNNv/f,{Nv0wckYb:NQQvkz/f\pe bُ*Nf[!h$N*NW{Qvh N*N1\/f:NV[zbSOTYNMb \P[ Y_ Npv0SYN*N pNNv bN؏ gُHNYTXWvi[P[ ُNi[P[}6ql gb0RёLr FO/fN_N(W:NbNُ*NSO|ZPQIY.s HNbN1\ g#NSbNNYe}Y _NNN0RؚN~vf[!hS000Qs:W0wzfR:YQmS wzfR/f[l'Yf[x NvNTf[u ;N;ev1\/fЏR~eT ǏRgSO͑_T`gÔ͑_v YT͑_ h [~bSvOSR\Ob/g07g28e w0RwzfR8l:YQ NvUxXu[^0[l'Yf[SOf[bNg^Yec(W#kUv Te؏ gNN#kpa00Ng^wzfRv݋ Nُ*NN^8^UNR~0UN`0V:NbN;N/fЏRNSOyf[vwƋvPY Y g)RNNegƋُ*NR\Ov~g v^Nccُ*NR\OvW,gvRf[St Q\ُ*NR\Ov1Y00YeTSOv^͑SU\ $Nagp $Naglx0(WTёOe weg zbЏR_{meQTYe gRNNvW{Q00TёOe[lvW{Q:g6RNS/fNu*N+RQQ /f^N*NNMbQvh0_YЏRXTg~v^l gSReYЏ FO/fNN_No}Yvb002018t^ hg)PSR~eQnNS'Yf[ N^DQ[lЏRXT _sWQ!kb:N!hS0 _sW/f2016t^eQvnNS l geQ V[ FO T7h/fMR w}YvOyNMb NN/fnNS\Q Nt^؏cPMQՋ;e,g!hxvzu0/TYe~^)RNS0^)RNSS_Rb1\^8^fnx bN1\/f$Nagp ebf[`Nf[}Y Sbُ*N~~}Y0ǏeSf[`N bc6RR Nb wR NbOcGS ُNcGS[bN\Qv~/f^8^ g.^Rv00я5t^eg [lqQ g135TЏRXTnNS'Yf[0 NwmN'Y0SNSO'Yf[I{98502110 SNAm ؚ!hU_S0Ndk Te w^TRؚ4ls^ЏR NeQV[~~W0W^ _N/f[lzbSOvRe00Qs:W0SO!h~ mS [l^,{N\t^?QzNYOSOf[!h_N/f[l^͑zb~W0W 2018t^Neg -NV>N͑Y!keg0ȒُƖ02020t^10g12g :NNYbeYЏO -NV>N͑hQQ!keg0R[lۏLN$N*Ngv\Ɩ0[l^,{N\t^?QzNYOSOf[!hoR!h ze0 zeُ!kNNeYЏO-NV>N͑NhV8NS[_N7ё1vO_b~ V[SO;`@\>N͑TdgSЏR{t-N_؏~bNSegNa"O a"bN:NV[>N͑cONhQeMO0ؚ(ϑvgRO00 w^TRؚ4ls^ЏR NeQV[~~W0W^ SbNSONMbv NcwN NN:Nv\SONMbv1 QR No}YvagN _N~[l&^egNHQۏv~t_T~el [[lYe~XTO4ls^vcؚTyvteSO[RvcGSwQ gygaIN0 0QHe0.vXSU\hQlePNN0QU_W4YǑ0^lPbNs(W Nb g_YSb{tv0ktKN{|v ؏ gbN TNNw 'YiN*Ny:SYRЏR:W ^bT~SOlQV66*N S^34agV[{vq\ePekS hQleP_ g7165ag0~ǏُHNQt^vRR NGWSO:W0WbyN2015t^v1.61 s^es|X0R 2020t^v2.40s^es|00Sb_ [lSO \ z^ [N;mR0eP_0Wc[I{Q[NvN6q0 gTNeP:W (WT̑0`HNS ff}v}v0e0WbQKb:g `O1\SNg w:W/f&Tn :W0W0-hy (W~[b00yeяQt^ bN~TOvBl _N/f(Wygg^SOlQqQNz_gRvs^S0^0:SS^TR ygcRSO:WvN*NzfgaS9e R:_peW[SO(WhQlePWvЏ(u0]~g^NƖg~b0[*0~0/eN0bOI{RNNSOv hQleP0WV 0 NNek bN؏O\[N;mR0>yO~~0ePc[I{Џ(u0R hQleP0WV [shQbvlQqQSONz_gR00zbSO1\PN*NёW[TX NbTXW'Y TX\1\ؚ0N[ N [lЏRXT(WNNeYЏO NvؚIQe;R ̀T/fN*NW^SONNhQbSU\yr+R/fhQlePNNяQt^v:_Rc00yebN(W2018t^veP1\cQN NNNb SOblQvW;mR0ǑS ~ N~ N v~TُHN*Ne_ ]/}SvN0R1150NN!k0WyvS+T{t08nl0Qt0QQRI{40Y*Nyv0dNbNSOvc>NRvُyWsNY bN(WhQ^T*NSOW:gg-N[{ Nя~v[Wc[zۏLT\Oc^ ^'Y~vY1\SN1\яf[`NSOb SRSO;p0SY bN؏_NhQleP'YX ^'Y~vYǏMQ9vЏRePYef[ f[`Nccyf[vePel00SONNSU\Nb9h>yO _NnnNevu}TR0ُ(WNt^$NOgǏv 0[l^hQlePagO 0\N10g1Sck_[e sHQ(WVQNzlb__ĉ[NhQlePevĉR0^0~b0_>eThQleP;mRv~~OۏNSgRO0[l^SO@\@\ _0 _zbSOS_b~ vQ[W@x/fhQleP0@bNhQleP S g[lvlV}YN hQlePvNpeYN [NYN MbY(WُyOvW@x NNubNzbSOvNMb000QHe0.vXؚ4ls^TRYbO0Qs:W0jlz:YQmS jlz:YQNT [l^SO@\@\ _Sjlz[̑ wg jlzYY1\0R jlzُ!krS vQ-NN*NSV/fQNNl g$Ou0[l^SOy@b@bHژ0HژЏRXTQb~v݋ dN~4ls^0RNN[vb~NYv݋ (WgNeb/f~T'`vO002020t^7g10e [l^SOyf[xvz@bcLrbz dNbb@wVlSO(vKm0hQlyf[ePxvzI{L#KNY (WzbSOOeb_NS%c@w͑\O(u00HژvQ[[bNЏROegv݋_N/fbNvzKN,g0bNgR~USMO @bNYUOSMQ0YUOSlu SbYUOS2 Ye~ߍbNyxNXTُ*Nleb/fvS_[Rv00 Te (W,gJ\eYЏKNMR [l؏6R[N NNNeHh vOSR v^9hnc[lЏRXT*NNSO }(`Q ǏQYTTOve_ g['`0W㉳Q[lЏRXTvT{| RRЏRXTQQ*NNg}Yb~0[l^SO@\@\ _0 _ُNn bNёLr0VYLr(WeYЏvS NYN v[egbNzbSOv4ls^cؚN ُ*ǸT1\/fbN͑ƉNy;S ͑ƉNyf[~0yf[c[ OЏRXTNo}Yvr`ߍ_ NЏR:W000QPN01922t^ [lIYSNsck^S_ :NVEeYYOYXT TNy:N -NVeYЏKN6r 0NN{w [l~eYЏ]^~~vt^00Qs:W0SO!h~mS N[ N _Yt^eg SO/f[lُ^W^vTGr kQN7u{0-NVsYc0-NV[lNS^9I{ [NA~cN[lSONN^:W W^hQlePlVfRSmS0*geg Oyv[lSOzbNMb_Nb:Nُ^W^vTGr NN\(u]vzb4ls^ SbRhQtNNSO1r}Yv_ 'Y[aS0R[lvlx8hRϑ0 46@BDhz|åiN7 ,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\| ɮrT94B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH R T V X Z \ d ɫu^G0,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH d f t v δ|eN34B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH2B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5nHtH\:B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5mH sH nHtH\2B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5nHtH\2B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5nHtH\,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH ɮrT9?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH ۳cB!@B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56mH sH nHtH\]@B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56mH sH nHtH\]OB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq mH sH nHtH;OB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq mH sH nHtH;OB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq mH sH nHtH;GB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq nHtH;  * 0 ޽zQ,HB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@fHq ;\]PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@fHq nHtH;\]HB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@fHq ;\]:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\@B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56mH sH nHtH\]@B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56mH sH nHtH\]0 4 > P X Z \ ^ ` ҭ|iR?(,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\HB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@fHq ;\]XB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@fHq mH sH nHtH;\]` h j t x | ~ Ѿ}bO8!,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ ưfP62B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH "$8:˭u[E+2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:<NPXZL˭ubK0$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\ LNPT`bdFHվ}cE+2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH HJL^`hjl˱y[A&4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\jlnɫoT94B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHPRTèv\B,*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\ FHJL~ϵmZC0$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\ ʳn[A'2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH 4ǩu[A#:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\ǭ}cI/2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\PVDFHϵmWA'2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\ HXZxz|~˱}cI/2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\ǩmO1:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\02>@åiK-:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\våmO5:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\ <>åiK-:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\> "$JåiK-:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\JLNǭy[=:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\rtvåmS52B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\.024FDZgM32B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\ FHPRTz > ǭx^D)4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\> @ B f N!R!z!ɯwaK1*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH z!!!!!!!! "ϱu[A#:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\ " """$"&"v"""éu[=#2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\"""",#.#0###˱}cI/2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\#####2$T$\$x$˱y_A'2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\x$$$$$%%%'ǭy_E+2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\' ' '>'F'''''j)˱lU> :B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\ j)l)n))))))F*H*ìgT=&,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\ H*X*^*`*b*j***+ʬt^D.*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH++++ +++.+0+˱}cI/2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\0+2+4+N+P++++ǩmO1:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\+++4,6,8,,,åiK-:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\,,p-r-t---*.åiO1:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\*.,.@.B.D..../ânT: 2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\@B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56mH sH nHtH\]:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\// /z/|/~////˱}cI/2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\/000000000000ĩsR4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH@B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56mH sH nHtH\]2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\ 6BD| V X Z \ f v WD`a$$a$$WD`WD`WD`WD`WD` $:<ZbdJLWD`WD`a$$WD`WD`WD`WD`WD`WD`LjllnRTJLWD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`FHZz|~BB BWD` BWD`BBa$$a$$BWD`WD`WD`WD`2@ >"$L BWD` BWD`0`0BBB BWD` BWD`BBBBBBLNtv24RT BWD` BWD` BWD` BWD` BWD`B BWD` BWD` BWD`BB BWD`T @ B !!! """&""".#WD`WD`WD`WD`a$$a$$ BWD` BWD`B BWD` BWD` BWD`.#0####$$%% ' '''l)n)H*`*WD`WD`VD^WD`VD^WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD``*b*++ ++0+2+4+P++++6,8,,,r-t-WD`WD`WD`WD`WD`WD`WD`a$$a$$WD`t-,.B.D.../ /|/~///0002da$$A$G$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$C$VD^UD]WD`0`00`00`00`0WD`WD`WD`WD`000000000000000}2da$$A$G$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$C$VD^UD]WD` 9r 9r 9r 9r 9r 9r 9r 9r 9r 9r 9r 9r 1. A!#"$%S2P18&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pF@Fcke a$$1$CJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh*2OB20cke-lQ1WD`| d 0 ` :LHH>JF> z! ""#x$'j)H*+0++,*.//0 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFG LLT.#`*t-00HIJKLMNOPQRi_Times New RomanDejaVu Sans-[SO3 fN[SO1NSeeO zhounbtyj Qh^2gåG⫥L!),.:;?]}  & 6"0000 0 000000 =@\]^([{ 0 0 00000;[0)?'*2*+@ @ (2%O_YL?w{B6#A(% rp(A1)A-_k7[7k#8"p7;W];*>S?TDC7G_&M,MyPI-)QNU6Z%cdyerfgdm oCo!tt9 i 0( 6 S ?@Oh+'0  $ 0<HPX` zhounbtyj1@wsLO@rwN(m@C@ ~o<WPS Office_10.8.0.6423_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,\  (\dKSOProductBuildVer2052-11.8.2.10422 !"#$%&'()*+,-./012345678;<=>?@ABDEFGHIJRoot Entry FTWordDocument30Table0Data WpsCustomData9SummaryInformation(: DocumentSummaryInformation8C !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ[\]`